Polityka prywatności - RODO

Informacje o Państwa danych osobowych obowiązujących w firmie BTH ELMES Elżbieta Danowska- Stankiewicz, oraz stronie internetowej www.kominki-elmes.bialystok.pl

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych  jest ROZPORZĄDZENIE PE I RADY /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanim danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogólne rozporzadzenie o ochronie danych/ - RODO

Szanując Państwa prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych, firma BTH ELMES Elżbieta Danowska-Stankiewicz zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa informacji a co za tym idzie poufności, integralności i rozliczalności pozyskanych danych osobowych. 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma BTH ELMES Elżbieta Danowska-Stankiewicz z siedzibą w Białymstoku przy ul. Nowowarszawskaiej 59, 15 – 205 Białystok, telefon: 85 748 20 95, e-mail: biuro@elmes.bialystok.pl , NIP: 5420116143, REGON: 050013475 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

2. Cel przetwarzania

Państwa dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach;

- realizacji zamówien / złożenie zamówienia/i konieczności jej realizacji  oraz ewentualną dostawę towaru                                          - dokonywania ofert handlowych                                                                                                                                                  - realizacji umowy na wykonanie uslugi budowlano-montażowej, tj.podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia umowy/ np.złożenie  zamówienia, dokonania pomiarów, wykonania projektu oraz jej realizacji przez pracowników firmy lub podwykonawców itp./                - dostarczenia zakupionego towaru                                                                                                                                                - archiwizacji dokumentów                                                                                                                                                          - wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych ;                                                                                                                 wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych                                                                                                 -obsługa reklamacji                                                                                                                                                                     -windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych         

3. Zgłaszanie naruszeń IOD pl - w przypadku pytań, wątpliwości lub potrzeby zgłoszenia skargi/naruszenia, proszę przesłać informację do koordynatora danych osobowych- Elżbietę Danowską-Stankiewicz pod adres biuro@elmes.bialystok.pl lub tel. 857482095

4.Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu - osoba, której dane dotyczą może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

5.Rezygnacja/wycofanie zgody  - proszę pamiętać, że cofnąć zgodę może każda osoba, której dane dotyczą w dowolnym momencie. W tym celu proszę przesłać taką informację koordynatorowi Danych Osobowych BTH ELMES pod adres e-mail   biuro@elmes.bialystok l

6.Prawo do ograniczenia przetwarzaniaw przypadku, gdy macie Państwo wątpliwości co do prawidłowości i kompletności przetwarzania danych osobowych, kwestionujecie ich prawidłowość, zgłoszenie takie należy przesłać na adres e – mail biuro@elmes.bialystok.pl Zawieszenie przetwarzania danych realizowana będzie przez okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość i kompletność tych danych.

W czasie sprawdzania prawidłowości danych przez administratora (BTH ELMES), wszelkie przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając jedynie ograniczenia ich wykorzystania.

7.Prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym)w przypadku, jeżeli pozyskane dane nie są niezbędne do realizacji celów, zgoda, która była jedyną podstawą przetwarzania została cofnięta, wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania, dane przetwarzano niezgodnie z prawem. Obowiązek usunięcia wynika z przepisów prawa przysługuje Państwu prawo do usunięcia wszelkich danych. Zgłoszenie takie proszę przesłać Inspektorowi Danych Osobowych BTH ELMES biuro@elmes.bialystok.pl

8.Prawo do przenoszenia danychprzysługuje Państwu prawo do otrzymania i/lub przesłania danych innemu administratorowi w formacie, który jest powszechnie dostępny i używany przez wszystkie jednostki krajowe i UE.

9.Prawo dostępu do danych – na pisemny wniosek, Administrator danych ma obowiązek przekazać kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. 

10.Prawo do sprostowania danych – dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane były prawidłowe i kompletne. W przypadku, gdy stwierdzone zostanie odstępstwo od tych dwóch zasad, przysługuje prawo do:

 • sprostowania danych nieprawidłowych;
 • uzupelnienia informacji niekompletnych.

Firma BTH ELMES Elżbieta Danowska-Stankiewicz przyjęła zasadę minimalizacji pozyskiwanych danych
w zależności od określonego celu przetwarzania.

Wszelkie nieprawidłowości prosimy zgłaszać do koordynatora Ochrony Danych BTH ELMES - Elżbietę Danowską - Stankiewicz pod adres e-mail biuro@elmes.bialystok.pl

11.Przekazywanie danych stronom trzecim Administrator danych (BTH ELMES) chroni interesy swoich Klientów, których dane dotyczą a w szczególności zapewnia, żeby te dane były przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnie z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z przedstawionymi celami. Podmiot, który występuje do Administratora danych z żądaniem udostępnienia danych osobowych, powienien za każdym razem wskazać podstawę prawną, która usprawiedliwi takie żądanie. W przeciwnym razie żądanie takie zostanie od razu odrzucone. W przypadku przedstawienia podstawy prawnej, zostanie ona przeanalizowana i w przypadku stwierdzenia braku podstaw prawnych, odrzucona. Zapis z takiego działania pozostaje w dokumentacji RODO BTH ELMES.

12.Przejrzystość  staramy się aby Nasza strona internetowa wraz z informacjami na niej zawartymi oraz prośbami o udzielenie zgód, była dla Państwa łatwo dostępna, przejrzysta, zrozumiała, napisana jasnym i prostym językiem. 

13.Przechowywanie danych –  pozyskane dane przechowujemy przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne z punktu widzenia celu przetwarzania  pozyskanej zgodny od Państwa.

14.Prawo dostępu do danych – proszę pamiętać, że macie Państwo prawo do uzyskania potwierdzenia, że przetwarzane dane osobowe, które Was dotyczą w zakresie:

 • celu przetwarzania;
 • kategorii pozyskiwanych danych;
 • informacji o odbiorcach danych;
 • planowany okres retencji (zniszczenia) danych;
 • informacji o uprawnieniach;
 • informacji o prawie do skargi;
 • źródła danych;
 • automatycznie podejmowanych decyzji.

UWAGA !

Podanie danych osobowych i/lub udzielenie wskazanych zgód nie jest wymagane ale niepodanie ich będzie skutkowało niemożnością realizacji celów, o których mowa na stronie internetowej www.kominki-elmes.pl i w niniejszym dokumencie (tekst poniżej /._Podane dane będą przetwarzane na podstawie ART.6 UST.1 pkt.A-Rozporzędzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowyci i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE /Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych/ i zgodnie z jego treścią.

Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach ; 

 Na naszej stronie internetowej oraz sklepie zbieramy następujące dane osobowe ;

  • Imię i nazwisko – podczas składania zamówienia będziecie Państwo proszeni
   o podanie swojego imienia i nazwiska, aby móc wysłać zamówienie oraz uzyskać możliwości kontaktu;
  • Adres zamieszkania lub adres do wysyłki – jest nam potrzebny do wysyłania Państwu zamówionego produktu;
  • Nr urządzenia końcowego (telefonu, smartfonu, tabletu, laptopa, etc.) – zdarza się, że powiadamiamy sms-em o wysłaniu produktu. Czasami też dzwonimy w celu potwierdzenia zamówienia lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń lub zdarzeń wynikających z siły wyższej (losowych), jak np. brak produktu
   w magazynie jednocześnie proponując korzystne rozwiązanie, wypadek samochodu dostarczajacego produkt dla Państwa, brak prądu, itd.
  • Adres email – poprzez email wysyłamy potwierdzenie zamówienia i nadania przesyłki oraz kontaktujemy się z Państwem. 
  • Adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych
   w internecie takie jak adres IP .
  • Cookies – nasz sklep wykorzystuje technologię cookies w celu dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb. Możecie Państwo zgodzić się na to, aby wpisane dane zostały zapamiętane i byście Państwo mogli bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetoweg
  mówienia pozostaje jedynie dokument potwierdzający dokonaną transakcję.
 • rejestracja w bazie Klientów – jest dobrowolna. Przechowujemy dane w bazie, aby ułatwić Państwu w przyszłości zakupy w naszym sklepie internetowym.
 • Każdy Użytkownik naszego sklepu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzycie sobie Państwo pozostawienia swoich danych osobowych to macie prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego sklepu.
 • Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych i wrażliwych, jak dane dostępu do konta bankowego.
 • Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. macie Państwo prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu proszę przesłać wiadomość e-mail pod adres biuro@elmes.bialystok.pl