Rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 oraz 14 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

z dnia 27kwietnia 2016 r.

 

1.Nabywca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Firmę BTH ELMES Elżbieta Danowska-Stankiewicz w Białymstoku, ul.Nowowarszawska 59,

15-205 Białystok będącą administratorem danych osobowych.

Dane osobowe, takie jak;

- nazwisko i imiona lub nazwa firmy

- adres zamieszkania, wykonania robót, lub adres siedziby firmy i NIP

- adres do korespondencji

- numer tel. kontaktowy oraz adres e-mail.

Powyższe dane są nam niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, wykonania oferty handlowej lub dokonania zamówienia

towaru i ewentualnie jego dostawy.

W tym także wyraża zgodę na przesyłanie oferty handlowej za pomocą środków komunikacji

telefonicznej oraz elektronicznej.

2. Jako administrator danych osobowych BTH ELMES informuje Nabywcę że:

a. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji umowy na

usługę budowlano-montażową , dokonania zamówienia lub dokonania oferty handlowej.

b. Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej

wycofaniem.

c. dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora danych tj, firmę BTH ELMES

osobom reprezentującym firmę przy realizacji umowy lub zamówienia tj.;

- firmom usługowym, które realizują usługę montażową w celu realizacji umowy

- producentom towarów, którzy zlecają dostawę towaru bezpośrednio do nabywcy,

oraz w celu rozpatrzenia reklamacji

- firmom spedycyjnym w celu dostarczenia zamówionego towaru do nabywcy

- podmiotom prawnym w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń / procesy windykacyjne,

sprzedaż wierzytelności, zawiadamiania właściwych organów /

- oraz innym podmiotom jeśli jest to konieczne w celu zrealizowania zamówienia lub usługi.

d. podane dane będą przetwarzane na podstawie. Art.6 ust.1 pkt.a Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady /UE/ z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia

Dyrektywy 95/46/WE / ogólne rozporządzenie o ochronie danych/ i zgodnie z jego treścią.

e. w Firmie BTH ELMES nie powołano inspektora ochrony danych , natomiast koordynatorem

w zakresie danych osobowych jest właściciel firmy – Elżbieta Danowska-Stankiewicz, e-mail;

biuro@elmes.bialystok.pl

f. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy lub zamówienia

i praw z niej wynikających, jak również do celów archiwalnych i dowodowych .

g. dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

h. dane będą gromadzone oraz przetwarzane w formie papierowej oraz elektronicznej.

i. Nabywca ma prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

lub podmiotu, który go zastąpi, w przypadku uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.