Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.kominki-elmes.pl

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.    Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.najlepsze-kominki.pl prowadzony jest przez firmę BTH ELMES Elżbieta Danowska-Stankiewicz z siedzibą ul.Nowowarszawska 59, 15-205 Białystok, telefon: 85 7482095, e-mail: kominki@elmes.bialystok.pl NIP:
542-011-61-43, REGON: 050013475, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. 
2.    Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową 
www.kominki-elmes.pl
3.    Definicje:
a)    Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem 
www.kominki-elmes.pl
b)    Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
c)    Sprzedawca –  BTH ELMES Elżbieta Danowska-Stankiewicz z siedzibą ul.Nowowarszawska 59, 15-205 Białystok, telefon: 85 7482095, e-mail: kominki@elmes.bialystok.pl NIP:
542-011-61-43, REGON: 050013475, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,
d)    Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
e)    Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy,
f)    Dni kalendarzowe – wszystkie pełne dni, łącznie z niedzielami i dniami ustawowo wolnymi od pracy,

g)    Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,
h)    Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego,  zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
i)    Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta,
j)    Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,
k)    Oferta indywidualna – oferta przygotowywana na indywidualną prośbę Kupującego, która jest wysyłana do niego przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail na wskazany adres poczty elektronicznej. Przyjęcie przez Kupującego Oferty jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu Sklepu internetowego Sprzedawcy i tym samym zawarciem Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,
l)    Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,
m)    Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,
n)    Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka,
o)    Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, 
p)    Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura lub inny dokument potwierdzający zakup Produktu,
r)    Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §8,
s)    Załącznik nr 2 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie reklamacji, o której mowa w §6 i §7,
t)    Siła wyższa - zdarzenia losowe niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności: nagłe poważne awarie przemysłowe i technologiczne, wstrzymanie dostaw energii, ograniczenia spowodowane wojną, strajkiem, klęską żywiołową lub zarządzaniem władz krajowych oraz samorządowych uniemożliwiającym realizację przedmiotu umowy itp.
4.    Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na: 
 a)    umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym,
 b)    umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia,
 c)    umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez przesłanie Kupującemu Oferty indywidualnej,
 d)    prowadzeniu Newslettera.
5.    Przed wypełnieniem Formularza rejestracji oraz utworzeniem Konta, Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego akceptację. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: kominki@elmes.bialystok.pl
6.    W Sklepie Internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Produkty z oferty sklepu. O zasadach dotyczących promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.
7.    Sklep internetowy świadczy usługi sprzedaży: wkładów kominkowych i pieców wolnostojących, biokominków, kratek kominkowych i wentylacyjnych, DGP i elementów kominowych, obudów i belek kominkowych oraz akcesoriów kominkowych, saun, piecy do saun, akcesoria saunowe, okna i drzwi wewnętrzne i zewnętrzne.
8.    Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o  Produktach, podane na stronach internetowych  Sklepu  internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
9.    Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1.    Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. 
2.    Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3.    Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia: 
 a)    złożenie Zamówienia poprzez założone wcześniej Konto,
 b)    złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu.
 c)    złożenie Zamówienia poprzez przesłanie Kupującemu Oferty indywidualnej.
4.    Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami.
5.    Zamówienia, o których mowa w pkt 3 a), b) niniejszego paragrafu, można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
6.    W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 a) niniejszego paragrafu, jest wypełnienie przez Kupującego Formularza rejestracji i tym samym założenie Konta.
7.    W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 b) niniejszego paragrafu, jest dodanie Produktu do Koszyka, wypełnienie przez Kupującego dostępnego na stronie Sklepu Formularza zamówienia oraz przesłanie go do Sklepu internetowego.
8.    W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 c) niniejszego paragrafu, jest wysłanie przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail oferty przygotowanej na indywidualną prośbę Kupującego i przyjęcie jej warunków przez Kupującego.
9.    Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 17, w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
10.    Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.
11.    Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 10 niniejszego paragrafu. 
12.    Zamówienia przekazane do realizacji mogą być zmienione lub anulowane przez Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), do momentu wysyłki Produktu. Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie rezygnacji z całości bądź z części Produktów składających się na Zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. Zmiana w Zamówieniu lub rezygnacja z Zamówieniu możliwa jest poprzez kontakt z działem sprzedaży 85 7482095 3 lub wysyłając e-maila na adres: kominki@elmes.bialystok.pl
13.    Czas realizacji Zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego (skompletowanie zamówienia i przygotowanie do wysyłki) wynosi do 2 dni 
14.    Kupujący informowany jest o braku dostępności Produktów, w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia. W przypadku braku dostępności Produktów, szacowany czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie z Kupującym.
15.    W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości, w przedmiocie złożonego Zamówienia (np. błąd w adresie, niekompletne dane osobowe), Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówienia przez obsługę Sklepu internetowego.
16.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.
 

§3. PŁATNOŚCI

1.    Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym        podatek VAT. 
2.    Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu (paragon, faktura VAT).
3.    Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty: 

 a)    płatność gotówką przy odbiorze osobistym

 b)    płatność elektroniczna i płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl / mozliwe aktualnie sposoby płatności określone  są na stronie internetowej sklepu oraz na stronie internetowej http://www.payu.pl. Rozliczanie transakcji płatnościami elektonicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane sa zgodnie z wyborem klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi - PayU S.A  60-166 Poznań ul.Grunwaldzka 182 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr.0000274399  NIP 779-23-08-49

 c)    płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy,  

       mBANK  nr.konta  52 1140 2017 0000 4102 1298 6899        

 d)    płatność za pobraniem – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki.

4.    Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
5.    W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 3 c) niniejszego paragrafu, zamówienie zostanie zrealizowane po otrzymaniu wpłaty na rachunek bankowy- potwierdzenie wpłaty otrzymywane jest najpóżniej w nastepnym dniu roboczym.
6.    W przypadku wybrania sposobu płatności, o którym mowa w pkt 3 d) niniejszego paragrafu, Produkty są wysyłane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni po złożeniu zamówienia przez Kupującego (dotyczy sytuacji, w których Produkt dostępny jest w magazynie
7.    W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 3 c) niniejszego paragrafu, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.
8.    W celu realizacji postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Odbiorcy. Faktury przesyłane będą na adres wskazany przez Kupującego podczas Rejestracji.

§4. DOSTAWA

1.    Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:
 a)    odbiór osobisty zamówionych Produktów po wcześniejszej konsultacji ze Sprzedawcą,
 b)    dostarczenie Produktów przez firmę kurierską – JAS FBG, Pocztex, DHL lub inną firmę kurierską.
2.    Adres dostarczenia przesyłki podawany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
3. w
 przypadku wyboru sposobu dostarczenia Produktów za pośrednictwem firmy kurierskiej, koszty dostawy uzależnione są od wartości przesyłki ; (dotyczy tylko dostaw realizowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej):

 a)    o wartości do 300,00 zł                     - koszt dostawy wynosi  25,00 zł.
 b)    o wartości od 300,00 do 500,00 zł. - koszt dostawy wynosi  35,00 zł                                                                                                                        c)    o wartości od 500,00 do 1000,00 zł. - koszt dostawy wynosi   50,00 zł                                                                                                                    d)    o wartości powyżej 1000,00 zł - koszt dostawy - gratis

4.    Czas oczekiwania na przesyłkę, od momentu wydania jej kurierowi (od poniedziałku do piątku) w przypadku ok 48 godz., natomiast
7.    Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.
8.    Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.
 

§5. REKLAMACJA Z TYTUŁU USZKODZENIA PRZESYŁKI

 1.    Po podpisaniu listu przewozowego (podpis czytelny, data i godzina odbioru paczki), Kupujący, niebędący Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.), obowiązany jest do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera. Kurier ma obowiązek zaczekać do momentu sprawdzenia przesyłki. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń Produktu, należy sporządzić protokół szkody, który będzie podstawą do rozpatrzenia reklamacji.
 2.    W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, kurier ma obowiązek na miejscu wypełnić protokół szkody. Protokół ten powinien znajdować się w dyspozycji kuriera
 3.    Przed podpisaniem przez Kupującego protokołu szkody należy go uważnie przeczytać i zwrócić szczególną uwagę na zgodność zawartych w nim informacji ze stanem rzeczywistym przesyłki (uszkodzenie opakowania, oznaczenia ostrzegawcze). Ponadto Kupujący może dodatkowo zrobić zdjęcia uszkodzonego Produktu.
 4.    W przypadku trudności ze sprawdzeniem Produktu lub odmowy spisania protokołu szkodowego przez kuriera, Sprzedawca sugeruje spisanie danych osobowych pracownika firmy przewozowej – imienia, nazwiska oraz numeru kuriera – i niezwłoczne przekazanie tej informacji osobie, która obsługiwała Zamówienie pod numerem 85 7482095.

5. Wypełniony protokół szkody (koniecznie z datą dostawy towaru) Kupujący powinien wysłać pocztą elektroniczną na adres kominki@elmes.bialystok.pl lub faxem pod numer 85 7482095.
 6.    W przypadku odmowy przyjęcia przez Kupującego przesyłki z powodu jej uszkodzenia należy umieścić odpowiednią adnotację na liście przewozowym.
 7.    Reklamacje z tytułu uszkodzeń w transporcie nie są zgłaszane przez kuriera , dlatego Kupujący proszony jest o dostarczenie Sprzedawcy wypełnionego protokołu szkody, który został sporządzony wraz z kurierem.
 8.    Reklamowany Produkt należy wysłać na adres siedziby Sprzedawcy:

BTH ELMES
ul. Nowowarszawska 59
15-205 Białystok

 9.    Postanowienia punktów 1 – 8 niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do Kupujących będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), w przypadku Konsumentów Sprzedawca jedynie zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Niesprawdzenie przesyłki i niesporządzenie protokołu szkody nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.
 

§6. REKLAMACJA Z TYTUŁU RĘKOJMII ZA WADY FIZYCZNE

1.    W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę. 
2.    Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego 
Załącznik nr 2. Kupujący jest proszony o przesłanie wypełnionego formularza do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kominki@elmes.bialystok.pl lub przy pomocy fax(u) pod numer 85 7482095. 
3.    Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.
4.    Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane.
5.    Reklamowany Produkt należy wysłać na adres siedziby Sprzedawcy:

BTH ELMES
ul. Nowowarszawska 59
15-205 Białystok

6.    Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 
7.    Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni kalendarzowych. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną. 
8.    Nieznaczne różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.


§7. GWARANCJA

1.    Produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są gwarancją jakości na sprawne działanie Produktu wyszczególnionego na Dowodzie zakupu, której udziela Producent. 
2.    Gwarancja jest określona na dany okres od daty zakupu Produktu (na podstawie karty gwarancyjnej lub Dowodu zakupu).
3.    Okres gwarancyjny przyznany na każdy sprzedawany Produkt jest zróżnicowany – w zależności od Produktu oraz jego części składowych. Produkt może składać się bowiem z wielu odrębnych części i dla różnych części będą miały zastosowanie inne okresy gwarancji.
4.    Okres gwarancji rozpoczyna bieg z chwilą zakupu oryginalnego Produktu przez pierwszego Kupującego (użytkownika końcowego).
5.    Podstawę do bezpłatnego wykonania napraw gwarancyjnych stanowi karta gwarancyjna. Karta gwarancyjna bez daty, pieczęci, podpisów, jak również z poprawkami dokonanymi przez osoby nieupoważnione traci ważność. 
6.    Uprawnienia Kupującego z tytułu udzielonej gwarancji wygasają automatycznie po upływie okresu gwarancji. 
7.    Wszelkie uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej obsługi, magazynowania, nieumiejętnej konserwacji, niezgodne z warunkami określonymi w instrukcji obsługi i eksploatacji oraz wskutek innych przyczyn, niezawinionych przez Producenta, powodują utratę świadczeń gwarancyjnych.
8.    W celu zgłoszenia reklamacji, Kupujący powinien wysłać na adres e-mail: 
kominki@elmes.bialystok.pl lub faxem pod numer 85 7482095 wypełniony protokół reklamacyjny  wraz z kartą gwarancyjną i Dowodem zakupu. 
9.    Zgłoszona reklamacja podlega weryfikacji przez Serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy Kupującego. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu jej pisemnego zgłoszenia. 
10.    Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonym ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

§8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1.    Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
 2.    Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki.
 3.    Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.
 4.    Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
 5.    Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 6.    Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 
 7.    Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 8.    W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób przesyłki dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
 9.    Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
 10.    Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.

§9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.    Kupujący, wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883). Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia przez Sprzedawcę.
2.    Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w §1 pkt 4 niniejszego Regulaminu.
3.    Dane osobowe Kupującego nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, bez uzyskania jego wyraźnej zgody.
4.    Kupujący ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Sprzedawcy. W tym celu należy wysłać e-mail na adres: 
kominki@elmes.bialystok.pl lub zadzwonić pod numer telefonu 85 7482095.
5.    Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego znajdują się w dokumencie Polityka prywatności sklepu internetowego www.najlepsze-kominki.pl

§10. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1.    Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego www.najlepsze-kominki.pl są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie. 
 2.    Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego www.najlepsze-kominki.pl w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 3.    Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego 
www.najlepsze-kominki.pl  oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
 4.    Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

§11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 a)    niedostępność Sklepu internetowego spowodowanego działaniem Siły wyższej,
 b)    działania lub zaniechania Kupującego oraz osób trzecich, za których działania lub zaniechania Kupujący ponosi odpowiedzialność,
 c)    blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego,
 d)    problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Kupujący, a które uniemożliwiają Kupującemu poprawne korzystanie ze Sklepu internetowego www.najlepsze-kominki.pl i oferowanych za jego pośrednictwem Usług,
 e)    skutki korzystania ze Sklepu internetowego www.najlepsze-kominki.pl przez Kupującego w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,
 f)    szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym,
 g)    za błędy w obsłudze Zamówienia lub innych dyspozycji Kupującego, powstałe wskutek przekazania przez Kupującego błędnych danych.
2.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń, zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie, spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi, rozbudową lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności w przypadku, gdy nie naruszy to praw Kupującego. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej. 

§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. 
2.    Zwroty Produktów w przypadku postępowania gwarancyjnego, reklamacyjnego lub w związku z odstąpieniem od umowy, wysłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem, nie będą przyjmowane.
3.    Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
3.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.
4.    Regulamin obowiązuje od dnia 23 stycznia 2015 roku.